top of page

Stresin işletmeler açısından önemiİş stresi, hızla değişen ve gelişen toplumlarda çalışanların ruhsal ve bedensel olarak zorlanmalarına sebep olmakla beraber çalışanların bu duruma farklı tepkiler göstererek değişime ayak uydurmalarını zorunlu kılmaktadır.


İş stresinin kaynaklarından bazıları Davis tarafından şöyle sıralanmıştır: İş arkadaşları ile çatışma, rol belirsizliği, zamanın kısıtlı olması, sıkı kontrollerin yapılması, yetkinin yetersizliği, örgüt ve çalışan değerlerinin uyuşmaması, engellenme, çalışma şartları, yabancılaşma, insan ilişkileri, işteki sorumlulukların fazla olması ve zaman baskısından kaynaklanabilir. Çalışma hayatındaki başarı ile stres arasında şu dört işlevsel bağlantı bulunmaktadır. 


I.    İş temel bir stres kaynağı olup, stres çalışanların yeteneklerini zorlayıcı ve sınırlayıcı etkiler yapabilir.

II.    İşin kendisinden kaynaklanmayan stres etmenleri zaman zaman işte de etkili olabilir.

III.    Birey yaptığı iş sayesinde stresi azaltabilir, işini yaparken sorunlarından uzaklaşabilir.

IV.    İşteki başarı ya da başarısızlık düzeyi stresin göstergesi olabilir.


Yukarıdaki maddeleri özetleyecek olursak stres ile çalışan verimliliği arasında doğrudan bir ilişki vardır. İşletmeler açısından bakıldığında ise çalışanların verimlilikleri doğrudan işletmeyi etkileyen bir faktör olarak görülmektedir.

İşletmeleri yakından ilgilendiren stresin, birey tarafından yaşanıp örgüte yansıyan sonuçları şu şekilde sıralamak mümkündür:


İşe geç kalma: Bireysel stres etkilerinden olan geç kalma, işletmeyi doğrudan etkileyen sonuçlar ortaya çıkaran davranışsal bir etkidir.

İşe devamsızlık: İş görenin çalışma programı dahilinde işte bulunması gereken zamanda işe gelmemesidir. Aynı zamanda stres bazı sağlık problemlerine neden olarak işe devamsızlık yaratabilir.


İş gören devir hızı: İşgören devri, işgörenlerin bir kuruluşun kadrosunda istihdam edildikten sonra herhangi bir nedenle ayrılmalarını veya uzaklaştırılmalarını ifade eder. İşgören devir hızının makul seviyede tutulması, örgütün amaçlarına ulaşmasına fayda sağlayacaktır.


Yabancılaşma: İş görenin çalıştığı kuruma karşı ortaya koyduğu duygusal tepkidir. İşe veya çalışma arkadaşlarına yabancılaşan çalışan işten ayrılma yoluna gidebilir.

Performans: Stres, performansı olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilir. Belli düzeyde stres altında olması onların performansını artırırken aşırı stres ise yaratıcılıklarını, performanslarını ve verimlerini olumsuz yönde etkileyecektir.


Görüldüğü gibi işletmelerdeki yaratıcılığın, verimliliğin ve performansın artırılması isteniyorsa çalışanların stres düzeyleri de kontrol altına alınmalıdır.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page